อัตราค่าเช่ารถ

  • ราคาค่าเช่ารถรวมพนักงานขับรถ วันละ 1,800 - 2,000 บาท/วัน/คัน ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม,ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง,ค่าทางด่วนทั้งหมด และค่าจอดรถ

  • เวลาเช่าจะเริ่มต้นในเวลาใดก็ตาม คิดเป็นเริ่ม 1 วัน

  • จังหวัดที่มีระยะทาง 500 กม. ขึ้นไป ไม่รับไป - กลับ ภายใน 1 วัน

  • เวลาที่ให้บริการคือ 06.00 น. – 18.00 น. ถ้าต้องการก่อนหรือหลังจากเวลาที่ให้บริการ คิดค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 100.- บาท และถ้าเกิน 24.00 น. คิดค่าเช่าเพิ่มอีก 1 วัน

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม-ค่าน้ำมันรถ-ค่าทางด่วน-ทางพิเศษ และค่าจอดรถ

  1. ในวันเดินทาง พนักงานขับรถจะเติมน้ำมันเต็มถังก่อนที่จะไปรับผู้ใช้บริการตามสถานที่นัดหมาย ( ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบได้ )

  2. ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันในระหว่างการเดินทางและเติมน้ำมันเต็มถังคืน เมื่อเดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง

  3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม-ค่าทางด่วน-ทางพิเศษและค่าจอดรถ ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบ
© 2015 udomsaktour.com All Rights Reserved.